Aktuality

1. ledna 2012

Vybrané novelizace k 1.1.2012

Změna výše daně z přidané hodnoty

Od 1.1.2012 vstupuje v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou se zvyšuje snížená sazba daně z 10% na 14%.

Informační povinnost lékařů o zdravotní způsobilosti řidiče

Od 1.1.2012 vstupuje v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, která zakotvuje  povinnost lékařů informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností o zdravotní nezpůsobilosti (podmíněné způsobilosti) řidiče či žadatele o řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel.

Změna výše správních poplatků

Od 1.1.2012 vstupuje v účinnost novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterou se mění, převážně zvyšují, sazby za správní řízení a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Dochází především ke zvýšení poplatku za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (100,- Kč) a poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (1.000,- Kč).

Trestní odpovědnost právnických osob

Od 1.1.2012 vstupuje v účinnost zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jímž je nově zavedena trestní odpovědnosti právnických osob,  které mohou být trestněprávně stíhány, jestliže trestný čin spáchá statutární orgán nebo jeho člen, osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, osoba vykonávající  rozhodující vliv na řízení právnické osoby, zaměstnanec při plnění pracovních úkonů, ale také tehdy, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba trestný čin spáchala.

1. listopadu 2011

Patnáct let výročí založení kanceláře

Kancelář byla založena dne 1.11.1996 na původní adrese Riegrova 15 v Olomouci. Během patnácti let působení se kancelář přesunula do dostupnějších prostor a značně se rozšířil rozsah poskytovaných služeb a rozrostl se i počet zaměstnanců kanceláře.

Při poskytování právní služby využíváme moderní technologie - elektronický podpis, elektronická podání včetně platebního rozkazu, ověřování podpisů, elektronické přístupy do katastru nemovitostí apod.

1. září 2011

Změna soudních poplatků

Od 1.9.2011 vstupuje v účinnost novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kterou se mění, převážně zvyšují, sazby za soudní podání. Nová právní úprava se použije pro řízení zahájená od 1.9.2011.

15. června 2011

Nový advokátní koncipient v kanceláři

V červnu 2011 se stala novou tváři v naší advokátní kanceláři absolventka Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Jana Malá. Více na stránce Náš tým.

1. ledna 2011

Změna sídla

Od 1.1.2011 přemístěna kancelář do nových prostor na adrese Legionářská 797/3, Olomouc. Více na stránce Kontakty.

12
3