Aktuality

10. května 2013

Osvobození od soudních poplatků pro poškozené amnestií

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích reagující na rozsáhlou amnestii exprezidenta Václava Klause. Podle novely by měly být od soudních poplatků osvobozeni poškození, tj. navrhovatelé v řízení o náhradu škody, nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, pokud svůj nárok řádně uplatnili v trestním řízení, které bylo na základě rozhodnutí prezidenta republiky zastaveno. Novela má mít retroaktivní účinek i na řízení zahájená před 1.1.2013 a případné zaplacené soudní poplatky soudy vrátí. Návrh nyní bude posuzovat Senát.

7. května 2013

Paušální vyhláška advokátů zrušena

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb., vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12, kterým byla zrušena vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., a to s účinností již ke dni vyhlášení. Dle doplňujícího Sdělení č. 117/2013 Sb.  má nález účinky ex nunc, tedy náhradu nákladů právního zastoupení pravomocně přiznanou před účinností nálezu lze vymáhat. Tímto Sdělením tak Ústavní soud dal najevo, že se v tomto případě neuplatní ust. § 71 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, podle kterého pravomocná rozhodnutí vydaná na základě zrušeného právního předpisu vymáhat nelze. Podle doporučení České advokátní komory je třeba náklady řízení počínaje od 7.5.2013 vypočítávat podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

1. ledna 2013

Významné změny exekučního řízení

Počínaje od 1. 1. 2013 nabývá účinnosti novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která zásadním způsobem mění pravidla vykonávacího řízení, ale dotýká se i řízení nalézacího. Nejmarkantnější změnou je bezesporu zrušení dvojkolejnosti soudního výkonu rozhodnutí a exekuce, soudní výkon rozhodnutí zůstává zachován pouze u čtyřech druhů exekučních titulů, kam patří rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí, cizí rozhodnutí a o vyklizení bytu či místnosti se zajištěním bytové náhrady. Nově bude umožněno nařídit výkon rozhodnutí i pro v budoucnu splatné dávky, jde-li o opětující se plnění (typicky výživné), které však nebude možné do jejich splatnosti vyplatit oprávněnému. Významné změny se pak týkají dražby a zavedení kontroverzního tzv.  předražku, který umožňuje ještě do 15ti dnů od zveřejnění usnesení o příklepu přeplatit nejvyšší podání v dražbě učiněné. Zavádí se povinná předžalobní výzva 7 dnů před podáním žaloby pod sankcí nepřiznání nákladů v nalézacím řízení. Exekuční řád zavádí zákaz zneužívání pojmu exekuce pod sankcí pokuty, povinně budou oprávnění muset ke každému návrhu na nařízení exekuce dokládat exekuční titul bez ohledu na to, zda jej vydal exekuční soud, obligatorně budou spojovány exekuce týkající se týchž oprávněných a povinných, nově se zavádí exekuce pozastavením řidičského oprávnění, ovšem pouze v případě vymáhání nedoplatků výživného, exekutoři pak od nového roku již nebudou oprávněni sepisovat exekutorské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti.

1. ledna 2013

Centrální evidence úschov ČAK a nové povinnosti advokátů

Od 1.1.2013 budou všichni advokáti povinně odesílat určité informace o prováděných úschovách do elektronické knihy úschov ČAK. Změna má očistit jméno advokátního stavu v souvislosti s nedávnou kauzou zpronevěry klientských prostředků advokátem. ČAK tedy povede centrální evidenci úschov za účelem kontroly a prevence případných pochybení. Advokát bude povinen do elektronické knihy úschov zaevidovat identifikaci úschovy, vést každou úschovu na samostném účtu, který je účtem depozitním, přísně oddělujícím finanční prostředky advokáta od finančních prostředků klienta.   

1. ledna 2013

Podnikatele čeká ručení za neodvedenou daň svých obchodních partnerů

od 1.1.2013 budou odběratelé povinně ručit za neodvedenou daň z přidané hodnoty, pokud ji neodvede obchodní partner podnikatele tj. dodavatel a pokud bude plněno bezhotovostním převodem na účet, který není správci daně znám a není podnikatelem zveřejněn. Povinné zveřejňování účtů se však nezavádí, nezveřejnění účtu tak může být pouze signálem k ostražitosti podnikatelů a možné diskreditaci. Správce daně bude zveřejňovat seznam tzv. nespolehlivých plátců, což budou plátci DPH, kteří si své povinnosti vůči státu neplní. Seznam by měl být dostupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ten, kdo bude s takovou osobou v seznamu zveřejněnou obchodovat, vystavuje se riziku ručení za nezaplacené DPH z tohoto plnění.

1. ledna 2013

Změny v cestovních náhradách

Od 1.1.2013 dochází ke změně v cestovních náhradách, zvyšují se sazby stravného, naopak se snižuje náhrada za opotřebení vlastního motorového vozidla (tzv. amortizace), a to na 3,60 Kč/km pro osobní silniční motorová vozidla. Zvyšuje se dále vyhlášková cena pohonných hmot, např. u nafty bude nově činit 36,50 Kč/l.

19. prosince 2012

Sankce zákazu pobytu za přestupek prosazena

Dnenšího dne poslanci přehlasovali prezidentské veto novely zákona o přestupcích, která zavádí zcela novou sankci zákazu pobytu. Zákaz pobytu je možné uložit na maximální dobu tří měsíců a nelze ji uložit madistvým přestupcům. Nová sankce byla podrobena ostré kritice ze strany prezidenta, veřejného ochránce práv, Senátu i vlády. 

8. prosince 2012

Rychlejší podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Dnešního dne nabyla účinnosti novela trestního zákoníku a trestního řádu, která nově závádí možnost přeměny výkonu trestu odnětí svobody na domácí vězení, a to po polovině vykonaného trestu. Nově bude dále možné požádat o podmíněné propuštění z výkonu trestu již po třetině vykonaného trestu, a to jak u přečinů, tak i u zločinů s výjimkou zvlášť závažných zločinů. Podstatná změna se pak dotkla trestného činu zanedbání povinné výživy, za který je možné uložit zcela nové omezení spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Hlavním cílem novely bylo reagovat na přeplněnost věznic a omezit vykonávání nepodmíněných trestů u drobné kriminality.

7. prosince 2012

Přísnější podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů

Dnešního dne schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona o spotřebitelském úvěru, který dále zpřísňuje podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela reaguje na nutnost transpozice směrnice EU, z nejdůležitějších změ zavádí např. zákaz používání směnek při sjednávání spotřebitelských úvěrů, zakotvuje právo spotřebitele odstoupit od úvěrové smlouvy do 14ti dnů bez jakýchkoli sankcí, zakazuje používání drahých telefonních linek pro sjednávání těchto typů úvěrů a za porušení zákona zavádí závratné sankce až do 20 mil. Kč. Návrhem se nyní bude zabývat senát, v případě jeho schválení a podepsání prezidentem by mohl platit už v průběhu příštího roku.

30. listopadu 2012

nový časopis zaměřený na NOZ

Dnešního dne vychází první číslo zcela nového měsíčníku s názvem Rekodifikace & praxe, který má široké odborné veřejnosti přiblížit blížící se novou éru soukromého práva, poskytnout vzory, návody, ale i upoozornit na praktické aplikační problémy blížící se rekodifikované úpravy soukromého práva.