Právní služby

Poskytujeme právní služby z nejrůznějších právních odvětví, v oblasti soukromého práva se pak nejvíce věnujeme právu občanskému a obchodnímu, v oblasti veřejného práva se pak věnujeme zejména trestnímu právu a přestupkovému právu, zejména pak problematice přestupků v dopravě. Kromě obecné agendy řeší naše advokátní kancelář rovněž převody nemovitostí, problémy s vymáháním dluhů od fyzických či právnických osob, zakládání obchodních společností a komplexní služby s tím spojené.

Advokátní kancelář Mgr. Dagmar Beníková | Olomouc Advokátní kancelář Mgr. Dagmar Beníková | Olomouc Advokátní kancelář Mgr. Dagmar Beníková | Olomouc

Občanské právo

Zejména závazkové právo, převody nemovitostí, věcná práva, dědictví, náhrada škody, odpovědnost za škodu, ochrana spotřebitele

Obchodní právo

Zejména závazkové vztahy, obchodní společnosti, směnky, podnikání zahraničních osob, obchodní rejstřík, smluvní agenda

Trestní právo

Zejména obhajoba v trestním řízení, náhrada škody

Rodinné právo

Zejména rozvody manželství, výchova a výživa nezletilých, společné jmění manželů a jejich vypořádání

Pracovní právo

Pracovněprávní dokumenty, pracovní řád a vnitřní předpisy, právní poradenství

Insolvenční řízení

Insolvenční návrh, přihláška pohledávky, mezinárodní insolvence, oddlužení

Právní zastupování

Zastupování v soudních sporech, ve správním a rozhodčím řízení,
v přestupkovém řízení (zejména dopravní nehody, bodové ohodnocení)

Rozhodčí řízení

Činnost rozhodce

Mezinárodní právo soukromé

Smlouvy s mezinárodním prvkem, uznání a výkon cizích rozhodnutí v ČR

Medicínské právo

Odpovědnost za škodu způsobenou zákrokem, ochrana osobnosti

Další služby

Zpracování daňového přiznání, zajištění znaleckých posudků, poskytování právních stanovisek a rozborů, bezpečná úschova peněz a jejich převod, a další